Actuación de personaxes animados

Esta materia propón analizar o complexo mundo da animación en factores básicos controlables e entendibles polo estudante, de maneira que aprenda a comunicar a través da animación de personaxes dotándoo de humanidade e emocións.

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Infografía 3D1
    Infografía 3D2
    Animación 3D1
    Animación 3D2