Regulamento da facultade

TITULO I. FUNCIÓNS, ATRIBUCIÓNS E COMPOSICIÓN

Art. 1. Funcións

A Facultade de Ciencias da Comunicación da Coruña (no sucesivo a Facultade) é o centro da Universidade da Coruña (no sucesivo a Universidade) encargado da organización, da coordinación, do seguimento, da avaliación e da xestión administrativa do ensino universitario que conduce á obtención do título de licenciado en Comunicación Audiovisual e doutros estudos que lle foren asignados no ámbito da comunicación audiovisual e outros campos afíns.

Así mesmo, a Facultade promoverá e coordinará a investigación interdisciplinar no ámbito da comunicación.

Art. 2. Atribucións

Son atribucións da Facultade:

  a. A organización, a coordinación, o seguimento, a avaliación e a xestión administrativa do ensino universitario que lle for asignado no ámbito da comunicación audiovisual e doutros campos afíns.

  b. A elaboración das propostas de creación, modificación ou supresión dos planos de estudos destas ensinanzas.

  c. A promoción e a coordinación da investigación interdisciplinar no ámbito da comunicación audiovisual e doutros campos afíns.

  d. A coordinación e supervisión da actividade docente dos departamentos que interveñan no desenvolvemento dos planos de estudos da Facultade, e a avaliación docente do seu profesorado.

  e. A participación no goberno e a xestión da Universidade.

  f. A organización de actividades de Extensión Universitaria.

  g. Todas as funcións orientadas ao cumprimento adecuado dos seus fins, ou que lle atribúan a lexislación vixente ou os Estatutos e os regulamentos da Universidade.


Así mesmo, e con carácter xeral, a Facultade poderá organizar cursos dirixidos, ou non, á obtención de títulos ou diplomas académicos, e promover convenios de colaboración con entidades públicas ou privadas.

Art. 3. Composición

A Facultade estará integrada por:

  a. O profesorado que imparta docencia nalgún dos seus planos de estudos.

  b. O estudantado matriculado en calquera dos seus planos de estudos.

  c. O persoal de administración e servizos asignado expresamente á Facultade.

  d. Todas as persoas non incluídas nos apartados anteriores a que a lexislación e as normativas vixentes lles outorguen a condición de membros da Facultade.


Para acceder ao regulamento completo click sobre o documento anexo

Regulamento de la Facultade de Ciencias da Comunicación