Regulamento de mobilidade

O proceso de apertura internacional que dende hai anos esta experimentando a Universidade da Coruña e o crecemento de actividades neste ámbito, así como os cambios derivados da reforma dos estudos universitarios, fundamentan a necesidade de desenvolver un regulamento de aplicación aos programas de intercambio internacional de estudantes co fin de actualizar a normativa e adaptala aos programas de mobilidade internacional desenvolvidos pola UDC.

O polo que a UDC debe facilitarlle ao estudante a posibilidade de realizar parte dos estudos conducentes a un titulo oficial nunha institucion de ensino superior estranxeiro e garantir mediante a actualizacion da normativa o pleno recoñecemento destes estudos para os efectos academicos.

Este regulamento reflicte por vontade de potenciar a mobilidade internacional ao crear un marco normativo que garanta os dereitos e os deberes do estudiantado, e que axilice a colaboración e ordene a coordinación entre as partes, dada a implicación de multiples axentes no proceso administrativo da mobilidade: o estudiantado, o profesorado, a vicerreitoría competente en materia de relacións internacionais e o seu persoal, os membros dos equipos de dirección dos centros competentes en materia de relacións internacionais e o persoal de administración dos centros.

Regulamento de mobilidade internacional de estudantes
Información de la UDC referida a mobilidade internacional con fins de estudos