Plano Estratéxico 2014-2020

No contexto do Plano Estratéxico UDC 2020, a Facultade de Ciencias da Comunicación presenta a súa proposta de Plano Estratéxico 2014-2020 seguindo as indicacións propostas pola Reitoría.

O plano se estrutura nun breve apartado dedicado á misión, visión e valores de facultade seguido dos obxectivos estratéxicos e planos de mellora pertencentes a cada unha das cinco áreas propostas pola UDC.

As cinco áreas estratéxicas son as seguintes:

    - Docencia e aprendizaxe

    - Investigación, innovación e transferencia

    - Responsabilidade social

    - Internacionalización

    - Financiamento e uso eficiente dos recursos


Os obxectivos estratéxicos mínimos relativos a cada área son definidos pola UDC para os seus Centros. A Facultade de Ciencias da Comunicación adaptou os indicadores de ditos obxectivos ao perfil propio para garantir un plano estratéxico eficaz.

Ao final de cada área atópanse os cadros resumo dos indicadores mínimos propostos e dos planos de mellora.

O Plan Estratéxico da Facultade de Ciencias dá Comunicación foi aprobado na Xunta de Facultade na súa sesión do día 23 de xullo de 2014.

Plano Estratéxico da Facultade de Ciencias da Comunicación