Plano Estratéxico 2014-2020

O Plan Estratéxico 2014-2020 da Facultade de Ciencias da Comunicación foi creado seguindo os lineamientos presentados no Plan Estratéxico da UDC.

Este plan foi aprobado na Xunta de Facultade na súa sesión do día 23 de xullo de 2014.

Anualmente revísase e elabórase un cadro de mando operativo a partir dos obxectivos expostos no Plan Estratéxico para o curso seguinte.

Obxectivos específicos para o curso actual segundo cada área estratéxica:

A partir dos obxectivos expostos no Plan Estratéxico, anualmente revísanse e elabórase un cadro de mando operativo con accións específicas a desenvolver durante o curso académico.