Traballo Fin de Grao

O Traballo Fin de Grao ( TFG) consiste na aplicación práctica do aprendido na titulación nun caso real, obtendo un produto de creación dixital no ámbito da animación ou o videoxogo.

En virtude da normativa da UDC o TFG considérase un traballo individual do estudante e será cualificado como tal. Con todo, dadas as características da titulación, devandito traballo poderá formar parte dun proxecto máis amplo de carácter grupal; nese caso, a participación do alumno deberá quedar claramente identificada e permitir a súa cualificación independente.