Sistema de Garantía Interna de Calidade

Todos os centros da UDC dispoñen dun Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT , respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantía de Calidade do EEES.

Na Facultade de Ciencias da Comunicación, a Responsable do Sistema de Garantía Interna de Calidade e Converxencia é a profesora Viviana Barneche Naya

Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e másteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e cómo deben realizar o seguimento e supervisión dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulación, establecendo os órganos e mecanismos de coordinación, avaliación e mellora continua dos estudos, levados adiante polas seguintes comisións:

    Comisión Académica: é o órgano colexiado responsable da coordinación académica dos títulos do centro baixo o mandato da Xunta de Centro. Toma as decisións académicas relativas ao título e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuación do coordinador do título e de todas as persoas implicadas na titulación.
     
    Comisión de Garantía de Calidade da Facultade: é o órgano que participa nas tarefas de planificación e de seguimento do SGIC e dos títulos do centro, actuando ademais como un dos vehículos de comunicación interna da política, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. É a responsable de realizar os informes anuais de seguimento.