Realización

Esta materia propón dar a coñecer os procesos de elaboración e creación de obras audiovisuais para televisión, así como os elementos básicos de narración.

Preténdese que o alumno adquira os fundamentos teóricos e técnicos, así como as habilidades instrumentais suficientes para afrontar, desde o punto de vista narrativo e estético, a elaboración de productos audiovisuais.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Guión
    Teoría e práctica de edición e montaxe
    Dirección de fotografía e iluminación
    Deseño de producción
    Ambientación sonora e musical