Fundamentos tecnolóxicos

 
O propósito desta materia é introducir os estudantes aos fundamentos físicos e lóxicos dos medios audiovisuais, ás fontes de contidos e ao seu procesamento, aos diferentes formatos e estándares, e ás diferentes redes de distribución deste tipo de contidos.

Profesor:

Guía docente: