Dirección de fotografía e iluminación

Esta materia teñen como obxectivos que o alumno se familiarice co traballo dun director de fotografía, aprendendo a analizar a calidade técnica e estética das mensaxes fotográficas e audiovisuais situándoos dentro dun contexto de produción.

Outro aspecto fundamental é que coñeza os principais fundamentos técnicos que sustentan o traballo dun director de fotografía como a iluminación, a exposición, a cor e a operativa da cámara fotográfica e de vídeo.

Profesorado:

Guía docente:

Materias que se recomenda ter cursado previamente:

    Informática audiovisual
    Ficción audiovisual