Sistema de Garantía Interna de Calidade

Todos os centros da UDC disponen dun Sistema de Garantia Interna de Calidade (SGIC), verificados pola Agencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e ANECA nos programas FIDES e AUDIT , respectivamente, e de acordo cos Criterios e Directrices de Garantia de Calidade do EEES.

Na Facultade de Ciencias da Comunicacion a profesora Viviana Barneche Naya e a Responsable do Sistema de Garantia Interna de Calidade e Converxencia

Dentro dos SGIC dos centros se integran todos os seus graos e masteres. Os procedementos dos SGIC establecen quen e como deben realizar o seguimento e supervision dos resultados e do proceso de aprendizaxe do estudante na titulacion, establecendo os organos e mecanismos de coordinacion, avaliacion e mellora continua dos estudos, levados adiante polas seguintes comisions:

    Comision Academica: e o organo colexiado responsable da coordinacion academica dos titulos do centro baixo o mandato da Xunta de Centro. Toma as decisions academicas relativas ao titulo e os seus estudantes. Establece as directrices e o marco de actuacion do coordinador do titulo e de todas as persoas implicadas na titulacion.
     
    Comision de Garantia de Calidade da Facultade: e o organo que participa nas tarefas de planificacion e de seguimento do SGIC e dos titulos do centro, actuando ademais como un dos vehiculos de comunicacion interna da politica, os obxectivos, os plans, os programas e as responsabilidades do centro. E a responsable de realizar os informes anuais de seguimento.