Plan de estudos

O grao en Comunicacion Audiovisual proporciona a formacion universitaria inicial dun ambito de conecemento cientifico e academico e dun campo de exercicio profesional consolidado e amplamente estendido.

A UDC engade o modulo de Deseno e Animacion que diferencia o curriculo do alumno respecto as outras titulacions de comunicacion que se ofrecen en Galicia.

Para obter o titulo os alumnos deberan superar 240 ECTS a traves das materias correspondentes aos seguintes modulos:

Modulo ECTS Contenidos
Tecnoloxias dos medios audiovisuais e multimedia 36 Conecemento e aplicacion das tecnoloxias e dos sistemas utilizados para procesar, elaborar e transmitir nos medios audiovisuais e multimedia. Documentacion en soportes analoxicos e sistemas dixitais. Conecemento dos aspectos tecnoloxicos e de xestion relacionados con todos os servizos integrados na producion audiovisual e as telecomunicacions. Deseno de produtos multimedia e ambitos informaticos interactivos.
Organizacion e producion audiovisual e multimedia 18 Deseno e avaliacion da xestion produtiva nos seus diversos formatos e soportes sonoros, visuais, audiovisuais, multimedia e interactivos Conecemento dos sistemas de axuda a formacion profesional, asi como ao desenvolvemento de guions e proxectos, producion, distribucion e exhibicion dos diversos produtos. Mercado audiovisual: estudos de creacion e investigacion de empresas. Estratexias de programacion en raio e television. Xestion de campos virtuais e espazos fisicos interactivos.
Escritura e expresion oral 18 Conecemento do uso correcto das linguas propias.
Aplicacion practica da expresion escrita e oral aos medios de comunicacion multimedia e soportes dixitais. Estratexias de comunicacion oral. Locucion e presentacion en raio e television. Ingles profesional no ambito da comunicacion.
Estrutura e politicas da comunicacion audiovisual 24 Organizacion e xestion do sistema comunicativo atendendo aos seus parametros economicos e culturais. Politicas do audiovisual a escala europea. Sistemas politicos, medios de comunicacion e opinion publica. A realidade sociocomunicativa no contexto espanol. Mecanismos lexislativos e deontoloxico da informacion e a comunicacion audiovisual. Investigacion de audiencias. Conecemento do estado do mundo e a sua evolucion recente nos parametros economicos, sociais e culturais basicos.Tendencias das industrias culturais. Impacto das tecnoloxias informativas e comunicativas na creacion e xestion de novos ambitos da comunicacion (museos, gabinetes, axencias, proxectos on-line). Movementos artisticos contemporaneos. Globalizacion e interculturalidad.
Procesos de ideacion e narrativa audiovisual 24 Escritura de guion para informativos, reportaxes, documentais e ficcion audiovisual. Formas e tecnicas do espectaculo. Fundamentos creativos e persuasivos da creatividade publicitaria. Teorias do relato audiovisual, a dramaturxia e a posta en escena. Ideacion de novos formatos.
Teoria e Historia dos medios audiovisuais e novos soportes multimedia 24 Historia dos medios audiovisuais: fotografa, cine, raio, television, video, comic. Fundamentos tecnicos e expresivos nas linguaxes multimedia. Conecemento historico dos diferentes paradigmas relacionados coas teorias da comunicacion audiovisual. Historia e estetica das representacions visuais. Xeneros audiovisuais e cultura de masas. As empresas creadoras de producions culturais e comunicativas e os diferentes tipos de portais en rede.
Analise dos discursos audiovisuais e dos seus efectos sociais 18 Metodoloxias de analise das mensaxes audiovisuais. Funcions comunicativas: informacion, persuasion, entretemento. Estudos de recepcion Estudo dos procesos psicosociais, cognitivos, emocionais da comunicacion social en contextos especificos. Publicidade, relacions publicas e estratexias comunicativas
Tecnicas e procesos. creativos de producion, realizacion e posproduccion 42 Direccion audiovisual: cine, television, video. Aplicacions creativas basicas sobre escenografia, iluminacion, direccion de fotografia, direccion de actores. Procesos de creacion, rexistro e difusion da producion radiofonica, discografica e outros produtos sonoros. Edicion e posproduccion dixital, sonora, audiovisual e multimedia.
Deseno e Animacion 60 Conecemento do deseno e dos aspectos formais e esteticos en medios audiovisuais e ambitos dixitais. Producion e realizacion de animacion 3D, infografia 3D, interaccion 3D, videoxogos, efectos visuais en animacion e interpretacion de personaxes animados en 3D.
Traballo Fin de Grao 18 Capacidade de aplicar o conecemento adquirido ao longo do grao na planificacion e o desenvolvemento dun proxecto concreto de comunicacion audiovisual que abranga todos os procesos relacionados co deseno, planificacion e execucion dun produto final. Posta en practicas das habilidades e competencias adquiridas en todo o relativo as ensinanzas impartidas nos ambitos da preproduccion, a producion, realizacion, a posproduccion e a posta en valor e difusion dun proxecto audiovisual.

 

Nos seguintes arquivos relacionados encontrara maior informacion sobre o Plan de Estudos.

1 - Plan de Estudos
2 - Resolucion BOE