Equipo decanal

Decano
O decano representa o centro, exerce a sua direccion, preside e coordina a actuacion dos seus organos colexiados e executa os acordos destes. E elixido pola Xunta de Centro, entre catedraticos ou profesores titulares do centro respectivo, e sera nomeado polo reitor. O seu mandato ten unha duracion de tres anos con posibilidade de reeleccion.

 
Vicedecano
O vicedecano dirixe e coordina a area de competencia que lles asigna o decano ou director. Es nomeado polo reitor, por proposta do decano, de entre os membros da comunidade universitaria do centro.

 
Secretario/a academico/a de centro
O secretario e o fedatario dos actos e acordos dos organos colexiados de goberno e administracion do centro. Es nomeado polo reitor por proposta do decano.