Admisión e matrícula

Segundo o establecido na normativa vixente relativa ao acceso a Universidade, os alumnos poderan cursar o grao previa superacion das Probas de Acceso a Universidade (PAU) levados a cabo pola Comision Interuniversitaria de Galicia.

As probas convocanse e realizanse nos meses de xuno e setembro.

Podes consultar os criterios e procedementos de admision na web da CIUG

No caso de que houbese unha demanda superior a oferta de prazas vixente (actualmente 50), disponeranse das mesmas ordenadas segundo as notas obtidas na PAU.

ADMISION

Para poder solicitar praza hai que cumprir algun dos seguintes requisitos de acceso establecidos no art.o 2 do RD 1892/2008:

  • Estar en posesion do titulo de Bacharelato, ou equivalente, e superar a Proba de Acceso a Universidade (PAU)
  • Cumplir os requisitos esixidos para o acceso a universidade nos sistemas educativos de estados membros da Union Europea ou doutros estados cos que Espana subscribise acordos internacionais nesta materia.
  • Tener superada a Proba de Acceso a Universidade para maiores de 25 anos, ou tela superada, nos Sistema Universitario de Galicia, segundo normativas anteriores.
  • Tener superada a proba de acceso a universidade para maiores de 45 anos.
  • Poseer un titulo de tecnico superior de formacion profesional, ensinanzas de artes plasticas e deseno ou de tecnico deportivo superior, ou titulos equivalentes.
  • Poseer un titulo universitario oficial de grao, un titulo dos correspondentes a anterior ordenacion da ensinanzas universitarias (diplomado, licenciado, enxeneiro etc.) ou titulos equivalentes.
  • Estar en condicions de acceder a Universidade segundo ordenacions educativas anteriores a establecida polo RD 1892/2008, do 14 de novembro, non contempladas nos apartados anteriores.

MATRICULA

A matricula en estudos de grao e master na UDC, comeza en xullo e remata en outubro establecendose cada ano un calendario

Como orientacion, podes consultar o calendario do curso actual no SAPE.